Kiril Semkov

Българскo председателство 2018

проект: личен, конкурс за лого


KS
KS   Назад Напред   KS

За проекта

Знак
Графичният символ отразява напълно целите на конкурса: „Да се създаде графичен символ на българското председателство, който обогатява Съюза с уникалното си историческо и културно наследство и богати природни дадености.“

Знакът съчетава в себе си два основни образа - богатите ни природни дадености и уникалното ни културно наследство.
Като първостепенен образ са изобразени нашата плодовита земя, планини, реки, езера, някои от тях имащи лекувити способности.
Като второстепенен образ планините, земята, водите оформят първите три редовни букви от азбуката ни - „абв“. Кирилицата, която бе внесена за първи път с нашето присъединяване към Европейския Съюз през 2007 година. Тя обогатява културните и исторчески ценности на съвета. Изобразените първи три букви от азбуката илюстрират и още един български символ, а именно нашата българска Кирилица, характеризираща се и отличаваща се от руската с различие в редовните или малки букви. Те имат характерни горни и долни дължини, които при руската Кирилица липсват. Повечето техните редовни букви са умалени главни. В конкретният случай това се отнася към буквата “в”. В най-разпространената - руска Кирилица тя е умалена главна, без горна дължина.

Типография
Използваният шрифт към запазения знак се нарича „Kelson“. Разработен от Bruno Mello, като българските букви са правени от “FontFabric”. Шрифтът се разпространява за свободно и комерсиално ползване. Предоставя се безплатно в три начертания, което обогатява използването му към идентичността, рекламни и сувенирни материали

KS Харесвания: 2

KS Сподели проект:

Tags:


Запазен знак (лого)Свободно времеЛичен проектКонкурси

You may also like:


KSKSKS

KS